Regulamin wynajmu obiektów noclegowych w „Krzywym Zakątku”

§1

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać́ rezerwacji oraz określa warunki najmu udostępnianych obiektów w ofercie.
Na potrzebę̨ niniejszego Regulaminu przyjęto następujące terminy:

Krzywy Zakątek – teren działki należącej do Wynajmującego, na terenie której są zlokalizowane obiekty będące w ofercie wynajmu,

Domek – obiekty najmu znajdujące się̨ na terenie „Krzywego Zakątka”, które zostały zaprezentowane na stronie www.krzywyzakatek.pl , są nimi dwa domki 6-osobowe o nazwie „Kalinka” i „Buczynka”,

Dom – obiekt najmu znajdujący się na terenie „Krzywego Zakątka”, który został zaprezentowany na stronie www.krzywyzakatek.pl , jest nim dom 9-osobowy o nazwie „Jaworzynka”,

Opłata za pobyt – iloczyn opłaty za jeden dzień́ najmu, określonej w menu Oferta dostępnym na stronie www.krzywyzakatek.pl lub ustalonej indywidualnie oraz sumy dni (doba), na które dokonywana jest rezerwacja.
Wynajmujący – właściciel, który wynajmuje obiekty po wpłacie pełnej opłaty za pobyt.
Najemca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała rezerwacji, a następnie wpłaciła zadatek wskazany w §2 ust. 3 niniejszego Regulaminu stając się tym samym stroną umowy najmu.

§2

Zasady rezerwacji

 1. Wstępnej Rezerwacji najmu obiektów można dokonać́ za pośrednictwem e-maila lub poprzez formularz kontaktowy na stronie www.krzywyzakatek.pl podając dane:
  • Imię̨ i nazwisko lub nazwę̨ dokonującego rezerwacji,
  • Telefon i adres e-mail niezbędne dokonania rezerwacji,
  • Liczbę̨ gości z zaznaczeniem, czy jest to osoba dorosła, czy dziecko. W przypadku dziecka podanie wieku,
  • Dokładny termin pobytu.
 2. Potwierdzeniem rezerwacji wstępnej będzie przekazanie zwrotne z adresu e-mail kontakt@krzywyzakatek.pl informacji z wysokością ̨ zadatku i numerem konta do wpłaty oraz z „Regulaminem wynajmu obiektów noclegowych w Krzywym Zakątku”.
 3. Wysokość́ zadatku gwarantującego rezerwację wynosi 30% opłaty za pobyt.
 4. Rezerwacja wstępna jest ważna przez 3 dni, o ile od rezerwacji wstępnej do daty przyjazdu pozostało przynajmniej 14 dni. W przypadku, gdy do daty przyjazdu pozostało mniej niż 14 dni rezerwacja wstępna jest ważna do następnego dnia. W przypadku, gdy w tym czasie nie wpłynie na wskazane konto wymieniona w ust.3 kwota zadatku, rezerwacja automatycznie ulega anulowaniu.
 5. Dokonanie rezerwacji i wpłata zadatku są ̨ jednoznaczne z zaakceptowaniem „Regulaminu wynajmu obiektów noclegowych w Krzywym Zakątku” oraz uważa się,̨ że umowa najmu została zawarta.

 

§3

Odwołanie rezerwacji.

 1. W przypadku rezygnacji z pobytu na mniej niż̇ 60 dni przed pierwszym dniem terminu rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.
 2. W przypadku skrócenia pobytu objętego rezerwacją, tj. przyjazdu najemcy w terminie późniejszym lub wyjazdu w terminie wcześniejszym niż̇ zarezerwowany termin, należność́ opłaty za pobyt z tytułu niewykorzystanych dni nie podlega zwrotowi.

 

§4

Warunki płatności

 1. Opłata za pobyt pozostała do zapłaty po uwzględnieniu kwoty zadatku, o której mowa w § 2 ust. 3 dokonywana jest najpóźniej w dniu przyjazdu.
 2. Opłata za pobyt w domku nie zawiera opłaty klimatycznej, która płatna jest na miejscu gotówką ̨ lub przelewem. O wysokości opłaty klimatycznej wynajmujący każdorazowo informuje w rezerwacji wstępnej.
 3. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez najemcę̨ lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od wynajmującego, zadatek nie podlega zwrotowi.

 

§5

Zakwaterowanie oraz wykwaterowanie

 1. Doba zaczyna się̨ o godz.: 16:00 (przyjazd), a kończy o godz.: 10:00 (wyjazd).
 2. Po przyjeździe najemca zobowiązany jest wypełnić́ kartę̨ meldunkową.
 3. Zakwaterowanie następuje w dniu przyjazdu. Wykwaterowanie następuje w obiekcie w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.
 4. Najemca w ciągu godziny po przyjedzie dokonuje odbioru obiektu tzn. sprawdza wszelkie urządzenia np. meble, okna, kabinę̨ prysznicową. W razie zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń́ bądź́ zniszczeń́ zobowiązany jest zgłosić́ je niezwłocznie Wynajmującemu.
 5. W przypadku przekroczenia deklarowanej we wstępnej rezerwacji opisanej w §2 ust. 1 niniejszego Regulaminu liczby osób korzystających z obiektu, bez zgody i wiedzy wynajmującego, wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty za pobyt.
 6. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu obiektu w stanie zastanym.

 

§6

Zasady pobytu

 1. Wynajmujący udostępnia najemcy obiekty w pełni sprawne, spełniające wymagania do zamieszkania w okresie najmu, wyposażone w sprawnie działające urządzenia i materiały wymienione w ofercie na stronie internetowej www.krzywyzakatek.pl.
 2. Najemca odpowiada finansowo za szkody powstałe w obiekcie w czasie jego pobytu i wyraża zgodę̨ na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń́, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.
 3. W obiektach najmu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 4. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w obiektach nie wolno używać́ jakichkolwiek przyrządów lub aparatów służących do ogrzewania, gotowania i oświetlania, czyli rzeczy nie będących wyposażeniem domku i mogących wytworzyć́ zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych, świec. W szczególności w obiektach obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia.
 5. Zabrania się̨ wnoszenia do obiektów łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 6. Podczas korzystania w obiektach z kominka należy korzystać́ wyłącznie z opału udostępnionego przez właściciela. Niedopuszczalne jest pozostawianie rozpalonego kominka z otwartą szybą izolującą ogień́ od pomieszczania.
 7. Ze względu na drewniane podłogi z delikatnych gatunków drewna w obiektach obowiązuje zakaz chodzenia w butach, pantoflach na obcasie, czy innym obuwiu mogącym przyczynić́ się̨ do uszkodzenia podłóg.
 8. Cisza nocna obowiązuje w godz. 22:00 – 06:00.
 9. Odwiedziny osób niezameldowanych w obiektach możliwe są̨ w godzinach od 8:00 do 22:00.
 10. Śmieci i inne odpady należy składować́ w pojemniku znajdującym się̨ na zewnątrz obiektów. Najemcę oraz osoby z nim zakwaterowane obowiązuje segregacja śmieci na zasadach wyznaczonych w miejscowym rozporządzeniu Urzędu Gminy Cisna. Wynajmujący wyposażył każdy obiekt w pojemniki umożliwiające dokonanie przedmiotowej segregacji śmieci.
 11. W razie ustalenia podczas wykwaterowania, iż̇ w okresie pobytu Najemcy w obiekcie powstały jakiekolwiek zniszczenia, uszkodzenia lub szkody, wynajmujący oraz najemca sporządzają̨ na tę okoliczność́ protokół. W razie odmowy podpisania protokołu przez Najemcę̨ przyjmuje się̨, iż̇ protokół podpisany przez wynajmującego lub osobą przez niego upoważnioną ma moc protokołu podpisanego przez wynajmującego i najemcę̨.
 12. W razie ciężkiego naruszenia postanowień́ Regulaminu, wynajmujący uprawniony jest do jednostronnego skrócenia okresu pobytu Najemcy i nakazaniu niezwłocznego opuszczenia obiektu.
 13. W przypadku skrócenia pobytu na zasadach określonych w ust. 11, Opłata za pobyt nie podlega zwrotowi.

 

§7

Polityka prywatności (RODO)

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) zbieramy i przetwarzamy dane osobowe klientów wyłącznie na potrzeby realizacji naszych usług.
 2. Przetwarzanie danych osobowych to w szczególności zbieranie, przechowywanie, przekazywanie, porządkowanie oraz ich usuwanie.
 3. Administratorem danych osobowych jest firma Robert Modzelewski – Krzywy Zakątek z siedzibą ul. Sikorskiego 7, 05-075 Warszawa, NIP 1180413364.
 4. Do przetwarzanych danych osobowych, które klienci podają lub pozostawiają korzystając z naszych usług, należą informacje takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, siedziby, numer telefonu i adres e-mail.
 5. Celem przetwarzania danych są:
  • Działania niezbędne do realizacji naszych usług, zgodnie z art.6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia RODO, oraz
  • Działania związane z marketingiem własnym naszych usług, zgodnie z art.6 ust.1 lit. f) rozporządzenia RODO.
 6. Dane klientów, którzy nie dokonali skutecznej rezerwacji są usuwane najpóźniej w przeciągu miesiąca od daty ich pozyskania. Dane klientów, którzy dokonali rezerwacji i/lub skorzystali z naszych usług będą przetwarzane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub złożenia wniosku o ich usunięcie pod warunkiem, że dłuższe przetwarzanie nie jest wymagane przez obowiązujące prawo.
 7. Nie przekazujemy i nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom.
 8. Klientom, których dane zbieramy i przetwarzamy przysługuje prawo do:
  • Dostępu do własnych danych, w tym uzyskania ich kopii,
  • Sprostowania danych,
  • Usunięcia danych, jeżeli nie są już niezbędne do celów, do których zostały zebrane i nie ma podstawy prawnej do dalszego ich przetwarzania (art. 17 rozporządzenia RODO),
  • Wniesienia sprzeciwu i ograniczenia przetwarzania danych,
  • Przeniesienia danych do innego administratora,
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 9. W przypadku pytań, wniosków wynikających z praw klienta wymienionych w pkt.8 należy kontaktować się z administratorem pisząc na adres e-mail kontakt@krzywyzakatek.pl lub listownie na adres siedziby firmy wymieniony w pkt.3 .

 

§8

Postanowienia końcowe

 1. Umowa zawarta pomiędzy Wynajmującym a Najemcą nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.
 2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w obiektach i na terenie Krzywego Zakątka.
 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem prądu.
 4. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym a Najemcą jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą̨ polubownie, a w przypadku nieporozumienia Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

 

Sporządzono: Krzywe gm. Cisna, 20 kwietnia 2021 r.